اطلاعاتی که باید درباره ی روغن موتور بدانیم..

روغن کاری ، تمیز کردن ، مهار خوردگی این عوامل برای عملکرد روان خودرو ضروری است. انتخاب روغن موتور: مصنوعی یا معدنی؟ هنگام انتخاب روغن موتور ، ابتدا باید نوع روغن مورد نیاز خود را بشناسید. روغن های معدنی از تصفیه نفت به دست می آیند. روغنهای مصنوعی با مخلوط کردن چندین روغن مصنوعی بدست …

اطلاعاتی که باید درباره ی روغن موتور بدانیم.. ادامه »