بررسی عملکرد سيــستم VVT

سيــستم VVT ميــزان بلنــد شــدن ســوپاپ ورودي را بـا سـرعت موتـور بـه منظـور تنظـيم بـازو بـسته شـدن
ســوپاپ هــا بــر طبــق ملاكهــاي دينــاميكي و آلــودگي صوتي، هماهنگ ميكند.

وظیفه VVT

سيــستم VVT با تغيير دادن ميزان باز و بسته شدن سوپاپ ورودي باعث مي شود كه:

 • ميزان مصرف سوخت كاهش يابد
 • ميزان آلايندههاي احتراق كاهش يابد (HC ، CO و NOx)
 • خودرو در حالت در جا (Idle ) بهتر كار كند
 • در دورهاي مختلف موتور گشتاور خروجي ايجاد كند

محل قرار گيري VVT

سيــستم VVT بـين ميـل بادامـك ورودي و پـولي تايمينـگ كـه VVT را نيـز بـه حركـت در مي آورد قرار دارد.

اجزاي VVT

اجزاي سيــستم VVT عبارتست از :

VTT :

اين وسيله بـراي ايجـاد فاصـله زمـاني مفيـد بـين حركـت ميـل بادامـك و بـاز و بـسته شـدن
ســوپاپ بكــار مـــي رود. پــولي تايمينـــگ روي VVT ثابت ميباشد.

شير( سوپاپ) برقي VVT :

ايــن وســيله توســط ECU بــراي بــه راه انــداختن سیستم VVT فعــال ميشود. شير برقي به سـر سـيلندر متـصل بـوده و از طريـق مـدار رو غنـي كه در ميل بادامك قرار دارد باعث فعال شدن VVT ميشود.

VVT داراي دو سنسور نيز مي باشد :

سنسور ميل بادامك ورودي:

ايــن سنـــسور ECU را از نحـــوه عملكـــرد VVT مطلع مي سازد و در سر سيلندر قرار دارد.

سنسور دور موتور:

اين سنسور تنظيم عملكرد VVT را متناسب با نحوه كاركرد موتور بر عهده دارد.

همــانطور كــه قــبلا بيــان شــد ECU از طريــق شــير برقــي عملكــرد سيــستم VVT را كنتــرل ميكند.

تركيب داخلي VVT

 1. پولي محرك
 2. رينـگ اطـراف محفظـه هـاي روغـن (ثابـت شده بر روي پولي محرك)
 3. تــوپي مركــزي (ثابــت شــده بــر روي ميــل بادامك)
 4. تيغه ها ( ثابت شده بر روي توپي مركزي)
 5. -تسمه هايي كه VVT را بر روي ميل بادامك ثابت نگه مي دارد

نحوه عملكرد VVT

فـشار روغـن موتـور بـه دو طـرف تيغـه هـا (در محفظــه هــا) وارد مــيشــود كــه فــشار نامتعــادلي ايجاد ميكنـد بنـابراين بـين ميـل بادامـك و پـولي
محــرك چــرخش نــسبي ايجــاد مــي شــود. ميــزان تزريــق روغــن بــه داخــل VVT توســط ECU از طريق شير برقي كنترل ميشود.

براي VVT سه حالت كاركرد وجود دارد:

1 -ايجاد اختلاف زاويه از حالت حداقل به حداكثر:

در ايــن حالــت شــير برقــي سيــستم VVT دســـــــتوري را از ECU دريافـــــــت نمـيكنـد. بنـابراين روغـن تحـت فـشار
وارد محفظــه VVT مــي شــود و تيغــه هـا را از يــك طـرف محفظــه بـه طــرف ديگر ميراند.


2 -ايجاد اختلاف زاويه از حالت حداكثر به حداقل:

بـراي بازگـشت VVT بـه موقعيـت حـداقل، شـير برقـي VVT بايـد توسـط ECU دســتوري دريافــت كنــد. در ايــن
صــورت روغــن در جهــت مخــالف بــه تيغه هـا نيـرو وارد مـي كنـد و تيغـه هـا را به حالت حداقل باز مي گرداند.

3 -ايجاد اختلاف زاويه مشخص :

در صـــورتيكه اخـــتلاف زاويـــه خاصـــي را داشــته باشــيم بايــد بــين فــشار روغنــي كــه از طرف ECU ايجاد
مـي شـود و فـشار روغنـي كـه توســط ECU ايجــاد نمــي شــود تعــادل ايجــاد شود.

2 دیدگاه دربارهٔ «بررسی عملکرد سيــستم VVT»

 1. بازتاب: ترموستات چیست؟ و نحوه عملکرد آن چگونه میباشد..(بخش1) moto1 راهنما و آموزش

 2. بازتاب: لنت ترمز سرامیکی چیست؟ - moto1 راهنما و آموزش لنت ترمز سرامیکی چیست؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *