طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور

قطعات مختلفي روي موتور وجود دارد كه يك به يك مي بايست تفكيك شود و علاوه بـر ايـن
موتور روي شاسي اتومبيل قرار دارد و براي اينكه موتور از روي شاسي جدا بشـود و روي اسـتن
قرار بگيرد. براي اين كار مي بايست يكسري عمليات انجام شود كه شامل جدا كردن اتصـالاتي
از شاسي به موتور و يا تخليه بعضي از مايعات از آنهاست.

براي شروع كار مي بايست توجه داست كه در ابتدا برق اتومبيل را قطع بكنـيم، كـه بـراي ايـن
عمل ابتدا بست منفي باطري را جدا بكنيم بعد از قطع برق مي بايسـت مايعـات داخـل، خـارجي
شود، مايعات شامل، مايعات خنك كننده كه آب موتور است كه از قسـمت زيـر راديـاتور پيچـي
وجود دارد كه به آن پيچ تخليه گفته مي شود، سپس مايع روغن كاري بايد تخليه بشود.

سپس تمامي قسمتهايي كه از شاسي به موتور و از موتور به شاسي متصل اسـت را جـدا بكنـيم،
ابتداً اگزوز كه مربوط به دود است را جدا مي كنيم، سپس شلنگهاي رابط بين راديـاتور و موتـور،
لوله هاي رابط بنزين كه از شاسي به كاربراتور وصل است .

_ در زمان بازكردن مي بايست دقت كنيم كه دماي قطعات با محـيط يكـي باشـد، در غيـراين
صورت باعث بروز اشكالاتي در قطعات خواهد شد، مانند تاب برداشـتن قطعـات و يـا پي چيـدگي
قطعات كه به طور كلي قطعه ديگر غيرقابل استفاده مي شود .

_ هر قطعه كه بوسيله چند پيچ به يكديگر متصل باشد، بايد پيچها به صورت هماهنگ (حلزوني
و يا ضربدر) باز شود.

_ واشرها يكبار مصرف هستند و اگر در مرتبه دوم از آنها استفاده بشـود عمـل آب بنـدي را بـه
خوبي انجام نمي دهد و باعث روغن ريزي و يا صحيح كار نكردن موتور مي شود .

_ در صورت تاب داشتن و يا فرورفتگي در مانيفوله هوا باعث مي شود موتور صحيح كار نكنـد و
يا باعث كار نكردن يكي از سيلندرها شود .

_ در سر سيلندر از قسمتهاي مختلف تشكيل شده است، روي سرسيلندر مجموع ه اي وجود دارد
كه به آن ازبكها گفته مي شود.

تفكيك و بررسي قطعات

در صورت عدم آب بندي سوپاپ بايست خود باعث ضعيف كار كردن و يا كارنكردن آن سـيلندر می شود .
سرسيلندرها از جنس آلومينيوم و يا چدن هستند كه امروزه از آلومينيوم استفاده مـي شـود چـون
تبادل حرارتي بيشتري دارند در سرسيلندرها سوپاپ هوا از س وپاپ دود بزرگتر اسـت بـدليل بـالا
بردن راندمان حجمي موتور است.

يكي از عوامل روغن سوزي موتور خوردگي ساق سوپاپ و يا دو پهني گايـد سـوپاپ اسـت كـه
باعث نفوذ روغن از قسمت بالا به محفظه سيلندر مي شود

براي اينكه راندمان حجمي بالا برود از تعداد زيادي سوپاپ استفاده مي شود .

عيوب سر سيلندر:

قسمتهاي شامل گيت سوپاپ در اثر كار در آن دو پهني ايجاد مي شود و بايد تعويض و يا تعمير بشود .

قسمت ديگر: ليست كه در اثر ضرباتي به آن وارد مي كند، در آن خوردگي ايجاد مي شود و يا از
بين مي رود و از حالت آب بندي سوپاپ خارج مي شود.

_ در سر سيلندر ممكن خوردگي ايجاد بشـود، و مجراهـاي آب آن بهـم راه پيـدا كنـد و يـا بـه
محفظه احتراق وارد بشود،

_ در سر سيلندر منافذي وجود دارد كه براي نفوذ روغن است . گاهي اتفاق مـي افتـد كـه منافـذ
عبور آب به منافذ عبور روغن راه پيدا مي كند، كه باعث مي شود كه اصطلاحاً آب روغ ن قـاطي
مي شود. براي جلوگيري هيچ راهي وجود ندارد جز تعويض سرسيلندر

_ عيب ديگر كه ناشي از عدم توجه در هنگام باز كردن آن است، تـاب برداشـتن اسـت و بـراي
مشخص كردن مي بايست از يك خط كش فلزي استفاده كنيم

_ عيب ديگر: پيچيدگي در سر سيلندر است كه تا حدودي قابل تعميراست در صورتيكه بيشـتر از
اندازه مجاز باشد قابل تعمير نيست مثلاً از حدود 20 0 /ميليمتر بيشتر باشد قابـل تعميـر نخواهـد
بود

عيب ديگر : مربوط به فنر سوپاپ در سرسيلندر است، مي بايست فنرهاي سوپاپ هوا و دود را در
كنار هم قرار دهيم و مي بايست همگي يك انازه باشند . در صورت كوتـاه بـودن آن فنـري كـه
كوتاه بود قابل تعمير نيست و باعث سوختن سوپاپ مي شود.

واشر سرسيلندر كه بين كف سرسيلندر و سيلندر قرار گرفته است . در واشر سرسيلندر، سـيلندر
را نسبت به بيرون آب بندي مي كند، و در بار دوم نمي توان از آن استفاده كرد .

وظيفه واشر سرسيلندر:

1_ آببندي محفظه احتراق

2_ آب بندي مجاري آب و روغن نسبت به هم هر گاه واشر دچار سوختگي شود، ديگـر عمـل
آب بندي انجام نمي شود و سيلندرها با هم كار نمي كنند.

حال استارت گيربكس را از موتور جدا مي كنيم سپس لوله هاي رابطه موتور بـه شاسـي را جـدا
مي كنيم، سپس قسمت انتقال قدرت را از مولد قدرت جدا مي كنيم . سپس قطعات جانبي را جدا
مي كنيم

مثل : آلترناتور كه وظيفه جريان الكتريسته موتور را تأمين مي كند. سپس واتر پمپ كه وظيفـه
گردش آب در موتور را برعهده دارد و يكي از قطعات سيستم خنك كاري است.

قسمت ديگر اويل پمپ است كه وظيفه مكش روغن از كارتر و ارسال آن به مدار روغـن كـاري
است.

كارترها معمولاً جنسشان از ورق ، آلومينيوم است كه به صورت ريختگري انجام مي شود .
سپس اول پمپ را باز مي كنيم كه وظيفه اش مكش روغن از كارتر و ارسال آن به مدار است .
سپس پيستون ها را جدا مي كنيم. خار يا تاقان ها مانع از چرخش ياتاقان ها در جاي خـود مـي
شوند .

در هنگام جدا كردن پيستون ها مي بايست مواظب باشيم تا ضـربه نخـورد و جابجـا قـرار دادن
پيستونها در سيلندرها باعث ايجاد روغن سوزي در موتور مي گردد

پيستون شامل قسمتهاي مختلفي است مثل :

  1. كف پيستون
  2. جاي ثياروينگها
  3. دامنه پيستون
  4. جاي گژنپين

رينگها قطعات آب بندي كننده بين سيلندر و پيستون هستند كه مانع از نفوذ كمپرس از محفظـه
احتراق به كارتر و همينطور مانع از نفوذ روغن از كارتر به محفظه احتراق مي شود.

فلایویل:

فلایويل يكي از قطعات موتور است كه به ميلنگ متصل است، وظيفه آن اينست كـه در هنگـام
استارت زدن، حركت استارت را به ميل لنگ منتقل مي كند و باعث حركت اوليه موتور مي شود .
در تر ميل لنگ، بوش يا روي بولينگ وجود دارد.

يكي ديگر از وظايف فلایويل انتقال نيروي موتور به قسمت انتقال مو تور است. تنها استاكي كـه
در فرايويل ممكن است بوجود بيايد خرابي دنده هاي دور آن است .

قسمت بعدي: سيني پشت است كه بايد جدا شود. در زير آن قطعه اي وجود دارد بنام كاسه نمـد
كه از نفوذ روغن به خرج جلوگيري مي كند. اينها هم يكبار مصرف هستند و مي بايسـت دوبـاره
عوض شود. اگر كاسه نمد انعطاف نداشته باشد، قابل مصرف نيست .

قسمت بعدي : جدا كردن ميل لنگ است

انواع برشهاي سيلندر:

1- برشهاي خشك يا تعميري .

2- برشهاي تر يا تعويض

تعميرات در موتور تحت اندازه هـاي خـاص انجـام مـي شـود، در سيسـتم ميليمتـري : 25/ 0 ميليمتر و در سيستم اينچي 01/ 0 .

يكي از عيوب در سيلندر اينست كه در سيلندر مجاري آب روغن وجود دارد، پـس بايـد مجـاري
نسبت به هم نبايد ارتباط داشته باشند. بين اين مجاري، ماهيچه هاي ماسـه اي وجـود دارد كـه
براي تخليه آنها از پولكهايي استفاده كرده اند .

روي سيلندر معمولاً مسطح و صاف است و مسطح نبودن آن نسبت به گوشه ها باعـث سـوختن
واشر سرسيلندر مي شود.

ياتاقانها قطعات نرمي هستند بين ميل لنگ و بلوكه سيلندر كه در هنگام كار موتور در صورت
ورود ذرات خارجي مانع از خرابي ميل لنگ و پوسته موتور مي شود .
در صورت خرابي ياتاقانها يا زياد شدن خلاصي بين ميل لنگ و ياتاقانها، باعث افت فشار روغـن
در موتور مي شود .

تعريف اورسايز:

قطعاتي كه در موتور در اثر تعمير، اندازه آن از اندازه اصلي بزرگتر مي شود، اورسايز ناميـده مـي
شوند: مانند بوش ها

تعريف آندرسايز:

قطعاتي از موتور كه در اثر تعمير ، اندازه آن از ا ندازه اصلي كوچكتر مي شود آندر سايز ناميده مي
شود مانند: شفت ها

بستن قطعات موتور:

ميل لنگ قطعه اي است ، فولادي و داراي تعد ادي لنگ مي باشند كه به تعـداد سـيلندرها مـي
باشند و يكي در ميان شامل محورهاي ثابت مي باشند .
روش تهيه ميل لنگ از طريق ريختگري مي باشد و يا از طريق خشك كاري مي باشند . زمانيكه
ميل لنگ ساخته شد احتياج به اين دارد كـه كنتـرل شـود از لحـاظ بـالانس كـردن، سـپس در
قسمتهايي كه داراي بار اضافه بود را سوراخهايي ايجاد مي كنند .

عيوب ميل لنگ:

اشكالاتي كه ممكن است روي ميل لنگ ايجاد شود اينست كه ممكن است شامل دو پهنـي در
اثر ضربات روي محورها ايجاد شود بنابراين براي رفع آن مي بايست آنـرا تـراش داد و از حالـت
بيضي بودن خارج شود و به صورت دايره شود .

اشكال ديگر: در اثر تعويض دير به دير فيلتر روغن است، بنـابراين خراشـهايي روي ميـل لنـگ
ايجاد مي كند. اين خراشها در زمانيكه روغن توسط اول پمپ، پمپ مـي شـود، اول درون فيلتـر
مي آيد و تصيه مي شود، بعد در كانال اصلي مي رود و از كانال به ياتاقانها منشـعب مـي شـود،

حال اگر فيلتر ذرات را تصفيه نكند، روغن با ذرات خارجي ميان ميل لنـگ و ياتاقـان قـرار مـي
گيرد و باعث خراش مي شود و خط برداشتن را راحت مي توان باندك ناخن احساس كرد .
هر گاه محورهاي ثابت در يك راستا نباشد و داراي قوس شوند، ميل لنگ ديگـر قابـل اسـتفاده
نيست

تعريف گريب پاژ :

گريپ پاژ در اثر حرارت بوجود مي آيد، زمانيكه حرارت در بين قطعات زياد مي شود، مسبب مـي
شود، يك قطعه ذوب شود و به قطعه ديگر بچسبد .
در هنگام بستن قطعات موتور مي بايست قطعات عاري از هر گونه آلودگي باشد مثل چربي ها .
سپس ميل لنگ را روي ياتاقانها قرار مي دهيم به صورت آرام سپس كفه ها را روي آن قرار مي
دهيم و با دست آنرا فشار مي دهيم تا جا بيافتد و پيچها را سفت مي كنيم ،سپس بغل ياتاقانها را
قرار مي دهيم، سپس پيچها را به صورت حلزوني مي بنديم.

نكته : بايد توجه داشت يك اتومبيل هر پيچ با گشتاور معيني محكم مي شود، براي ايـن كـار از
آچار مخصوص بنام توكمتر استفاده مي كنيم

1 دیدگاه دربارهٔ «طريقه تفكيك و بررسي قطعات تشكيل دهنده موتور»

  1. بازتاب: طبقه بندی تجهیزات پیشرفته در ایمنی و آسایش سرنشینان خودرو(1) moto1 پارک عقب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *