آشنایی با اصول کارکرد موتورهای احتراق داخلی

قطعات موتور عبارتنداز:

سرسیلندر، سیلندر، پیستون، شاتون، میل لنگ، سوپاپ ها، فنرهای برگرداننده، تایپیتها، برای تشریح این اصول نیاز

به تعاریف پایه ای نیاز داریم، تا با آنها آشنا بشویم مانند :

نقاط مرگ بالا و نقاط مرگ پایین :

به بالاترین نقطه قرار گیری پیستون در داخل سیلندر نقطه مرگ بالا گفته میشود. و به پائین ترین نقطه قرار گیری

پیستون در داخل سیلندر را نقطه مرگ پایین گفته میشود.

کورس پیستون : به فاصله یطی شده بین مرگ بالا و مرگ پائین ، کورس پیستون گغته میشود.

حجم مفید سیلندر: به فاصله ی طي شده بين مرگ بالا و مرگ پائين ، كـورس پيسـتون گفتـه مـي شود .

حجم مفيد سيلندر: وقتي پيستون از نقطه مرگ بالا به سمت نقطه مرگ پايين حركت خودش را انجام مي دهد ،

در فضاي بالاي سيلندر حجم ايجاد مي شود كه به حجم مفيد سيلندر معروف است.

حجم اطاق احتراق: وقتي پيستون در بالاي مرگ بالا قرار مي گيرد به فضاي بالاي پيستون مي گویند.

اصول كاركرد يك موتور چهار زمانه بنزيني:

چهار زمان كار موتور به ترتيب عبارت است از:

زمان اول : مكش – زمان دوم : تراكم – زمان سوم : احتراق – زمان چهارم : تهويه

زمان اول : در زمان اول با گردشي كه ميل لنگ انجم مي دهد و انتقال ايـن حركـت توسـط
شاتون به پيستون و پيستون به طرف مرگ پائين حركت مي كند و با توجه بـه ايـن حركـت در
بالاي خود يك حجمي را ايجاد مي كند كه اين حجم ايجاد شـده و خـلاء حاصـله و همينطـور
زمانبندي كه براي سوپاپها در نظر گرفته شده، سوپاپ هوا باز مي شود و بـا بـاز شـدن سـوپاپ
هوا، خلا حاصله در نتيجه پائين رفتن پيستون ، توسط مخلوط سوخت و هوايي كه كاربراتور انجم
داده، به فضاي بالاي پيستون راه پيدا مي كند و مرحله مكش انجام مي گيرد .

زمان دوم : با ادامه حركت ميل لنگ و گردش به سمت بـالا، پيسـتون هـم بـه سـمت بـالا
حركت داده مي شود و هم زمان با اين عمل سوپاپ ورودي كه در مرحله مكش بـاز شـده بـود،
حالا بستر مي شود و با بالارفتن پيستون، سوخت و هواي مكيده شـده در مرحلـه مكـش مـورد
تراكم قرار مي گيرد و در فضاي اطاق احتراق متراكم مي شود .

زمان سوم : با رسيدن پيستون به نقطه مرگ بالا، جرقه زني شمع انجام مي گيرد و باعث مي
شود كه مخلوط سوخت و هواي فشرده شده محترق بشود و به سـطح پيسـتون فشـار بيـاورد و
پيستون را به سمت پائين حركت بدهد، حركت به پيستون به سمت پائين در واقع بـا ايجـاد كـار
همراه است كه اين عمل تا رسيدن پيستون به سمت مرگ پائين ادامه دارد.

زمان چهارم: با ادامه حركت پيستون به سمت بالا و در نتيجه ح ركـت ميـل لنـگ، دودهـاي
حاصل از احتراق در مرحله قبل بايستي از موتور خارج بشود كه اين عمـل بـا، بازشـدن سـوپاپ
خروجي كه سوپاپ دود است و بالا رفتن پيستون و فشار بر گازهاي حاصله انجـام مـي گيـرد و
دودهاي حاصل از احتراق از مسير خروجي اگزوز خارج مي شود.

تفاوت ميان موتور بنزيني و چهار زمانه ديزل :

منيت كه مربوط به نوع به وجود آمدن زمان كـاركرد نيسـت و در واقـع مربـوط بـه وارد شـدن
مخلوط سوخت به هوا و هواي خالي مي شود .
در موتورهاي چهار زمانه بنزيني به اين ترتيب در زمان مكش مخلـوط ورود سـوخت را بـه هـوا
داريم كه با بازشدن سوپاپ هوا، مخلوط سوخت هوا از طريق مـاينفول ورودي و سـوپاپ ورودي
وارد مي شود در حاليكه در موتورهاي ديزل در زمان مكش، فقط هواي خالي مكيده مي شـود و
سوخت در زماني به هوا اضافه مي شود كه در بالاترين نقطه حركتـي بـراي پيسـتون و مرحلـه
تراكم داريم كه با زمان بندي كه براي پمپهاي در نظر گرفته شده، ما داريـم بـه هـواي متـراكم
شده در داخل سيلندر و حرارتي كه از اين جهت در اثر فشردگي افزايش پيدا كرده به اين سوخت
اضافه مي شود و گرماي حاصل از تراكم اين احتراق صورت مي گيرد و نيرو ايجاد مي شود.

موتور دو زمانه :

چهار زمان كار موتور همانطور كه ديديم در موتور چهارزمانه در دو دور ميل لنگ انجام شد ولـي
اين چهار زمان در يك موتور دو زمانه در يك دور ميل لنگ بوجود مي آيد و بجاي اينكه مـا در
يك موتور دو زمانه سوپاپ داشته باشيم، مسيرهاي ورودي و خروجي گازها، توسط پيستون باز و
بسته مي شود .
اشكالاتي كه باعث مي شود تا موتورهاي دو زمانه كمتر مورد استفاده قرار گيرند، عبارتند از :

  • مصرف زياد سوخت ( نسبت به قدرت توليدي )
  • سوزاندن روغن و دودكردن موتور
  • آلوده كردن هوا

نسبت تراكم :

نسبت تراكم فاكتور مناسبي است در طراحي موتورها كه در واقع تعريفي كه مي توانيم براي اين
موضوع داشته باشيم، نسبت حجم حداكثر كه در واقع حجمي كـه در بـالاي سـطح پيسـتون در
زمانيكه پيستون در نقطه مرگ پائين قرار گرفته به نسب ت حجم حداقل كه در واقع حجم محفظه
احتراق است، نسبت تراكم، مجموعه اي است از نسبت حجم حداكثر به حجم حداقل.

2 دیدگاه دربارهٔ «آشنایی با اصول کارکرد موتورهای احتراق داخلی»

  1. بازتاب: راهنما و آموزش - moto1 آشنایی با عملیات بازرسی خودرو ها.....

  2. بازتاب: پدیده احتراق و انواع سوخت - moto1 - راهنما و آموزش - moto1 moto1

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *