فهرست روغن موتور های خودروهای سواری

بهترین کیفیت در تولید روغن موتور و مناسب ترین قیمت ها.

موتو1 با بهره گیری از فناوری های روز تولید روغن موتور و با بهترین مواد اولیه دارای خط تولید انواع روغن های سنتتیک و نیمه سنتتیک می باشد.

روغن موتور 20W50 موتو1 گالن 4 لیتری

روغن موتور 20W50 با استفاده از روغن پایه پارافینیکی مرغوب حاصل از فرایند هدروژناسیون Hydro-Fishing و بکار گیری از بهترین مواد افزودنی روز دنیا. این روغن موتور مناسب برای کلیه خودروهای تولید شده تا سال 2004 و دیزلی سوپر شارژ  در مواقعی که استاندارد های لازم توسط سازنده خودرو ذکر شده باشد. این محصول جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید شده است.

روغن موتور 10W40 موتو1 گالن 4 لیتری

روغن موتور بنزینی نیمه سنتیتیک با استفاده از روغن پایه گروه 3  مرغوب، با اندیس گرانروی بالا و بکارگیری از بهترین مواد افزودنی روز دنیا. این روغن موتور مناسب برای کلیه خودروهای تولید شده تا سال 2004 و دیزلی سوپر شارژ  در مواقعی که استاندارد های لازم توسط سازنده خودرو ذکر شده باشد. این محصول جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید شده است.

روغن موتور 10W40 موتو1 گالن 4 لیتری

روغن موتور بنزینی تمام سینتتیک 10w40 با استفاده از روغن پایه گروه 3 مرغوب با اندیس گرانوی بالا و به کار گیری از بهترین مواد افزودنی روز دنیا برای کلیه خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 2004 و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استاندارد های ذکر شده توسط سازنده خودرو توصیه شده باشد. جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران طراحی شده است.